Inkomstenbelasting
Mag de Belastingdienst bij de aanslagregeling afwijken van de eerder afgegeven VerklaringArbeidsRelatie (hierna: “VAR”)? Deze afweging staat centraal in de uitspraak van Rechtbank Den Haag van 8 augustus 2013 (ECLI:NL:RBDHA:2013:10653). De belastingdienst heeft aan belanghebbende een aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen en bijdrage ZvW over het jaar 2009 opgelegd zonder […]

Inspecteur mag afwijken van afgegeven VAR-WUODe herinvesteringsreserve. Een regeling die de IB-ondernemers en vennootschapsbelastingplichigen de mogelijkheid biedt om eventuele boekwinsten op bedrijfsmiddelen te reserveren met het oog op herinvestering, zonder dat in de tussenliggende tijd hoeft te worden afgerekend over deze winsten. De herinvesteringsreserve heeft derhalve tot doel de belastingheffing over boekwinsten behaald bij de […]

Criteria verlening herinvesteringstermijn luisteren nauw


Een belastingplichtige krijgt geen lijfrentepremieaftrek voor omzetting van zijn oudedagsreserve, omdat de stamrechtovereenkomst anderhalf jaar later op papier is gezet. Nadat de rechtbank de inspecteur in het gelijk had gesteld, mocht Gerechtshof in Den Haag zich buigen over de vraag of op het moment van inbreng een lijfrente is bedongen. […]

Lijfrente bij inbreng kan later vastgelegd worden


Sinds 2012 geldt nieuw huwelijksvermogensrecht. Een aantal punten zijn drastisch gewijzigd, waaronder de vergoedingsrechten. Daarnaast is de beleggingsleer gecodificeerd in de wet. De wijzigingen hebben diverse gevolgen. In deze bijdrage wordt ingegaan op de fiscale aspecten van het vernieuwde huwelijksvermogensrecht. De vergoedingsrechten in het kort De vergoedingsrechten met beleggingsleer brengt […]

Fiscale gevolgen vernieuwde huwelijksvermogensrechtDe commissie Van Dijkhuizen heeft op 17 juni jl. haar eindrapport aangeboden aan de Staatssecretaris van Financieen. Het eindrapport is tezamen met het interimrapport, welk reeds in oktober 2012 is aangeboden, opgesteld ter verbetering van het belastingstelsel. Staatsecretaris Weekers heeft op verzoek van de Tweede Kamer op 17 februari 2012 […]

Rapporten van de Commissie van Dijkhuizen


De hypotheekrenteaftrek blijft bestaan! Dat is in elk geval een conclusie die getrokken kan worden na afloop van alle debatten van afgelopen tijd. Vanaf 1 januari 2013 zijn echter wel een aantal wijzigingen in de wet aangebracht die van toepassing zullen zijn op (nieuwe) leningen die op of na 1 […]

De eigen woning en hypotheekrenteaftrek in 2013