Fiscaal beleid voor de ZP-er?


De zelfstandig professional of de zelfstandige zonder personeel is een populair fenomeen. Al jaren nemen de meer ondernemende personeelsleden afscheid van hun werkgever om zich als zelfstandige te verhuren aan iedereen die hun diensten nodig heeft. Soms is dat de voormalige werkgever maar vaak worden vele andere opdrachtgevers gevonden. De fiscale vraag die telkens weer op duikt is hoe zelfstandig is de zelfstandige zonder personeel. De belastingdienst en in navolging daarvan de politiek is niet altijd gelukkig met het ondernemerschap van de voormalige werknemer. Het kost belastingopbrengst.

Nu, na een jaar of tien aanmodderen, wordt eindelijk een soort van werk gemaakt van het ZZP- fenomeen. Het kabinet heeft een Interdepartementaal BeleidsOnderzoek (IBO) afgekondigd naar de ZZP-er. Van alle betrokken ministeries worden vertegenwoordigers vrijgemaakt, die ongetwijfeld wijze gedachten gaan wijden aan het fenomeen. De werkgroep is op pad gestuurd met een intressante taakopdracht:

  1. Inventariseren van de (huishouden)inkomens- en vermogensposities van (verschillende typologieën) zzp’ers in Nederland en hoe deze zich hebben ontwikkeld;
  2. Analyseren van de oorzaken en motieven achter het toenemend aantal zzp’ers, waarbij in ieder geval de samenhang met werkgeverslasten, arbeidsrecht, fiscale (ondernemers)faciliteiten, sociale zekerheidswetgeving en premie- en lastendruk wordt bezien. Dit vergt zowel een benadering vanuit vraag- als aanbodzijde van de arbeidsmarkt;
  3. Analyseren of zich momenteel in bepaalde sectoren – zoals de zorg – belemmeringen voordoen in bijvoorbeeld de arbeidstijdenwet en/of cao’s om voldoende flexibiliteit te realiseren binnen het kader van de arbeidsovereenkomst;
  4. Analyseren van de gevolgen van het toenemend aantal zzp’ers voor de economische ontwikkeling, het sociale zekerheidsstelsel, en de houdbaarheid van de overheidsfinanciën – sluiten sociale zekerheid en fiscaal instrumentarium nog aan op de moderne arbeidsmarkt?;
  5. Analyseren of en zo ja welke belemmeringen er voor zzp’ers bestaan om door te groeien;
  6. Formuleren van beleidsvarianten om de effectiviteit en efficiëntie van het instrumentarium rondom zzp’ers te verhogen, de houdbaarheid van het sociale zekerheidsstelsel en de overheidsfinanciën te garanderen, waarbij zowel oog is voor de baten als de kosten van de instrumenten en het gelijke speelveld tussen zzp’ers, zelfstandigen met personeel en werknemers in ogenschouw wordt genomen.

Laten we blij zijn met de idee dat de feitelijke flexibilisering van de arbeidsmarkt eindelijk serieus genomen wordt.  Wij zijn zeer beniewd naar de uitkomsten van de werkgroep.

Leave a Reply