Juridische notitie


JURIDISCHE ASPECTEN
Deze mededeling is van toepassing op het gebruik van (onderdelen van) deze website door de bezoeker daarvan.

Doel en gebruik website
Deze website is bedoeld om de bezoeker daarvan kennis te laten maken met Oostdam Belastingadviseurs. De bezoeker van de website wordt door middel daarvan in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de diensten van TCN alsmede om informatie te verkrijgen met betrekking tot de organisatie en de activiteiten van Oostdam Belastingadviseurs.
De bezoeker van deze website is slechts bevoegd (onderdelen van) deze website, de inhoud van deze website of de informatie die door middel van deze website verkregen kan worden voor zichzelf te gebruiken, De bezoeker van deze website is niet bevoegd (onderdelen van) deze website, de inhoud van deze website of de informatie die door middel van deze website verkregen kan worden voor zichzelf te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Rechten op (onderdelen) website
Oostdam Belastingadviseurs is een in 2012 op naam van Oostdam Belastingadviseurs te Alphen aan den Rijn ontwikkeld (beeld)merk in de Benelux en wordt aldaar en in vele andere landen gebruikt. Het is de bezoeker van deze website niet toegestaan de naam en/of het logo van Oostdam Belastingadviseurs op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) gebruiken, anders dan voor zover dit rechtstreeks samenhangt met het oproepen en raadplegen van deze website.
De rechten met betrekking tot deze website (alle onderdelen daaronde begrepen, waaronder begrepen opmaak, beeldelementen, teksten, foto’s, e.d. ) en alle publicaties waarvan door middel van deze website kennis kan worden genomen of die door middel van deze website besteld kunnen worden – waaronder begrepen brochures, artikelen, nieuwsbrieven, e.d. -, berusten uitsluitend bij TCN, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen. Het is de bezoeker van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Oostdam Belastingadviseurs niet toegestaan (onderdelen van) deze website of publicaties op welke wijze, voor welk doel en in welke vorm dan ook te (doen) bewerken of te vermenigvuldigen. De bezoeker van deze website is slechts bevoegd (onderdelen van) deze website en publicaties voor zichzelf te gebruiken en niet voor commerciële doeleinden.
Karakter website
Deze website heeft uitsluitend een informatief karakter. Deze website vormt geen (contractueel) aanbod van Oostdam Belastingadviseurs tot het verrichten van diensten of het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de bezoeker van deze website. Evenmin vormt het oproepen en raadplegen van deze website een opdracht aan Oostdam Belastingadviseurs tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de bezoeker van deze website.
De inhoud van deze website alsmede de informatie die door middel van deze website kan worden verkregen kunnen dan ook niet worden beschouwd als dienstverlening ten behoeve van de bezoeker van deze website.
Op alle van Oostdam Belastingadviseurs afkomstige offertes en op alle aan Oostdam Belastingadviseurs verstrekte opdrachten zijn uitsluitend de door Oostdam Belastingadviseurs gehanteerde Algemene Voorwaarden van toepassing, welke zijn te vinden op deze website. De Algemene Voorwaarden worden op verzoek kosteloos worden toegezonden.

Inhoud website
Oostdam Belastingadviseurs streeft ernaar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze website door het verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is. Oostdam Belastingadviseurs aanvaard geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze website.
De informatie die door middel van deze website kan worden verkregen heeft een algemeen karakter en is niet toegespitst op de concrete situatie van de bezoeker van deze website, zodat Oostdam Belastingadviseurs geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de hiervoor bedoelde informatie. In het geval dat de door middel van deze website verkregen informatie daartoe aanleiding geeft, bevelen wij aan contact op te nemen met een van de adviseurs van Oostdam Belastingadviseurs.
Werking website
Oostdam Belastingadviseurs streeft ernaar om (alle onderdelen van) deze website voortdurend toegankelijk te houden. Oostdam Belastingadviseurs kan er niet voor instaan dat deze website onder alle omstandigheden en op alle tijdstippen (in al haar onderdelen) toegankelijk is, om die reden aanvaardt Oostdam Belastingadviseurs geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet (tijdig) kunnen bezoeken of het niet (volledig) kunnen raadplegen van deze website.
Oostdam Belastingadviseurs heeft geen invloed op de (tele- of datacommunicatie)middelen en/of de (computer)systemen met behulp waarvan toegang tot deze website wordt gezocht of verkregen, om die reden aanvaardt Oostdam Belastingadviseurs geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele storingen die optreden bij het bezoeken of raadplegen van deze website dan wel bij het opgeven van bestellingen of het versturen van berichten door middel van deze website.
Deze website bevat onder meer links door middel waarvan andere websites bezocht kunnen worden en omgekeerd kan deze website worden bezocht door middel van links die in andere websites zijn opgenomen. De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden respectievelijk de websites van waaruit deze website bezocht kan worden zijn niet door Oostdam Belastingadviseurs ingericht en worden ook niet door Oostdam Belastingadviseurs onderhouden. Oostdam Belastingadviseurs is om die reden niet verantwoordelijk is voor de inhoud van die websites.
Oostdam Belastingadviseurs streeft ernaar deze website zoveel als redelijkerwijs mogelijk vrij te houden van voor de werking van computerapparatuur of -programmatuur schadelijke elementen (‘virussen’), maar kan er niet voor instaan dat deze website geheel vrij is van dergelijke elementen, zodat Oostdam Belastingadviseurs geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen die het oproepen of raadplegen van (onderdelen van) deze website voor de werking van computerapparatuur of -programmatuur heeft.

Dataverkeer via website
Deze website biedt de bezoeker daarvan de mogelijkheid om een abonnement te nemen op de door TCN uitgegeven e-mail nieuwsbrief, om door TCN uitgegeven brochures te bestellen. TCN heeft echter geen invloed op het elektronisch dataverkeer dat plaatsvindt tussen verzendende apparatuur en ontvangende apparatuur, zodat het verstrekken van de benodigde gegevens door middel van deze website voor risico van de desbetreffende bezoeker daarvan geschiedt.

Alphen aan den Rijn, Dinsdag 1 januari 2013, Oostdam Belastingadviseurs BV.