Het zal je maar gebeuren. Je krijgt als werknemer een auto van de zaak ter beschikking. Ter voorkoming van bijtelling wordt een verklaring “geen privégebruik” aangevraagd en afgegeven netjes een rittenadministratie bij. Als gevolg van een lekkage in de archiefruimte is grotendeels uw administratie en daarmee ook de rittenadministratie verloren […]

Rittenadministratie verloren gegaan door waterschade?! Jammer dan!


Het op orde brengen van de overheidsfinanciën, dat is het doel de maatregelen die vandaag gepresenteerd zijn in de miljoenennota. De hoofdzaak is een solide belastingopbrengst. Daarnaast is het bestrijden van fraude een belangrijk punt. Er zijn daarom ook verschillende maatregelen in het regeerakkoord opgenomen die het belastingstelsel beter bestand […]

Belastingplan 2014


De Staatssecretaris van Financiën heeft geantwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer over het arrest van het Hof van Luxemburg C-219/12. Het Hof oordeelt in dit arrest of er sprake is van een economische activiteit voor de omzetbelasting bij de exploitatie van zonnepanelen op of nabij een woning. De Staatsecretaris […]

Bevestiging ondernemerschap zonnepanelenHet wetsvoorstel tot Wet maatregelen woningmarkt 2014 is bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel completeert de in gang gezette maatregelen die de structurele onevenwichtigheden op zowel de huurwoning- als de koopwoningmarkt moeten verhelpen. Het wetsvoorstel zorgt voor de invoering van de verhuurderheffing over 2014 en volgende jaren, alsmede wijziging […]

Wetsvoorstel woningmarkt 2014


Een ondernemer mag onder voorwaarden de aan hem in rekening gebrachte omzetbelasting in mindering brengen met de omzetbelasting die hij aan zijn afnemers in rekening brengt. Dit heet “aftrek van voorbelasting”. Aftrek van voorbelasting is toegestaan indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: de aangeschafte goederen of diensten worden gebruikt […]

Vereenvoudigde kassabon voldoende voor btw-aftrek


Het wetsvoorstel herziening zorgkostenregeling 2014 is op 9 september jl. ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel strekt tot realisering van de in het regeerakkoord opgenomen beleidsvoornemens tot afschaffing per 1 januari 2014 van: ϕ de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten; ϕ de uitkering voor de compensatie voor […]

Wetsvoorstel herziening zorgkostenregeling 2014Het lijkt erop dat het recht op een eerlijk proces eindelijk wordt vastgelegd in de grondwet[1]. Alhoewel dit uitgangspunt thans nog niet expliciet in de Grondwet is opgenomen, is het wel reeds uitgangspunt voor wetgeving en praktijk.   Het recht op een eerlijk proces houdt in dat de belastingplichtige recht […]

Onrechtmatig verkregen bewijs in fiscale zaken


In het bestuursrecht kunnen belanghebbenden zelf de procedure voeren. De verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat geldt hier niet. Het kan in sommige gevallen verstandiger om u door een advocaat of een belastingadviseur bij te laten staan. Dit vergroot de kansen van slagen. Wilt u zich laten bijstaan, dan dient u […]

Hoezo procederen met een volmacht?


Uitstel voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting? De belastingdienst zal het verzoek om uitstel afwijzen indien blijkt dat een vorige aangifte niet of niet tijdig is ingediend. Voortaan geldt de nieuwe regeling voor uitstel van het doen van aangifte inkomstenbelasting. Indien belanghebbende ten minste 1 keer niet of niet […]

Nieuwe regeling uitstel aangifte inkomstenbelastingMag de Belastingdienst bij de aanslagregeling afwijken van de eerder afgegeven VerklaringArbeidsRelatie (hierna: “VAR”)? Deze afweging staat centraal in de uitspraak van Rechtbank Den Haag van 8 augustus 2013 (ECLI:NL:RBDHA:2013:10653). De belastingdienst heeft aan belanghebbende een aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen en bijdrage ZvW over het jaar 2009 opgelegd zonder […]

Inspecteur mag afwijken van afgegeven VAR-WUO


De herinvesteringsreserve. Een regeling die de IB-ondernemers en vennootschapsbelastingplichigen de mogelijkheid biedt om eventuele boekwinsten op bedrijfsmiddelen te reserveren met het oog op herinvestering, zonder dat in de tussenliggende tijd hoeft te worden afgerekend over deze winsten. De herinvesteringsreserve heeft derhalve tot doel de belastingheffing over boekwinsten behaald bij de […]

Criteria verlening herinvesteringstermijn luisteren nauw


Een belastingplichtige krijgt geen lijfrentepremieaftrek voor omzetting van zijn oudedagsreserve, omdat de stamrechtovereenkomst anderhalf jaar later op papier is gezet. Nadat de rechtbank de inspecteur in het gelijk had gesteld, mocht Gerechtshof in Den Haag zich buigen over de vraag of op het moment van inbreng een lijfrente is bedongen. […]

Lijfrente bij inbreng kan later vastgelegd worden